OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ STUDIODF.PL


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony internetowej.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej jest Dominika Frączkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio DF Dominika Frączkiewicz (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Nałkowskiej 40/3 81-597 Gdynia, POLSKA) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 634-204-20-97, REGON 277498904, adres poczty elektronicznej: donata@studiodf.pl - zwany dalej „Administratorem”
  3. Dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej studiodf.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Danne osobowe Strona Internetowa zbiera, gromadzi a następnie są przetwarzane przez Administratora w ściśle określonych celach:
   • W celu stworzenia bazy danych klientów lub potencjalnych klientów dla ułatwienia obustronnych kontaktów, umożliwienia przesyłania informacji handlowych oraz informacji o produktach i usługach firmy Studio DF.
   • Aby umożliwić przesyłanie treści w postaci informacji i zapytań za pomocą Formularza Kontaktowego umieszczonego w tym celu na Stronie.
   • Dla prowadzenia statystyk odwiedzin Strony przez Użytkowników.
  2. Dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu ich dalszego przetwarzania. Do podmiotów tych należą: firma księgowa, firma prawnicza, informatyczna, Poczta Polska, firmy kurierskie.
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników niniejszej Strony Internetowej: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz zakres prowadzonej działalności (hurt/detal).
           Administrator może przetwarzać dodatkowo numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika oraz adres jego Strony Internetowej (jeśli takową posiada).
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do realizacji rejestracji w bazie donych Strony Internetowej, jak również wysyłania informacji i zapytań za pomocą Formularza Kontaktowego.


 3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Użytkownik przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej w następujących celach:
   • Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani w celu prezentacji określonych treści.
   • Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Rejestracyjnego i Kontaktowego lub danych logowania do Strony Internetowej.
   • Prowadzenia anonimowej bazy klientów lub potencjalnych klientów w celu prowadzenia działań informacyjnych i biznesowych.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszej Strony (przykładowo niemożliwym może okazać się rejestracja Użytkownika oraz jego późniejsze logowanie).
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do zalogowania się na stronie lub weryfikacji danych w celu wysłania treści za pomocą dostępnego formularza kontaktowego, skutkuje brakiem dostępu do informacji przynależnych zalogowanym Użytkownikom lub możliwości kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest dostęp do szerszej informacji na temat działalności oraz produktów oferowanych przez firmę Studio DF.
  3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


 5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, ICH POPRAWIANIA ORAZ USUWANIA Z BAZY DANYCH STRONY INTERNETOWEJ.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia z bazy Strony Inyternetowej.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ich częściowego lub całkowitego usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.


 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony Internetowej.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.