European funds

projects

The STUDIO DF company Dominika Frączkiewicz implements the project entitled: "Promotion of the STUDIO DF company products Dominika Frączkiewicz on the American and Chinese markets" under the Intelligent Development Operational Program, Sub-measure 3.3.3 SME support in the promotion of product brands - Go to Brand.

The subject of the project is the participation of STUDIO DF Dominika Frączkiewicz in international fairs in China, the United States and Poland, as well as the purchase of training services in the field of conducting business on the Chinese market.

The aim of the project is to promote the company and its products - proprietary jewelry - at key international trade fairs. At the same time, the goal was to gain knowledge about the specificity of the Chinese market, absorbent artistic products from amber of Polish origin and prepare the company to enter this market.

As a result of the co-financed project, the company plans:

- influence the increase of the company's competitiveness in the jewelery and amber industry on the international arena,

- expand export activities on the Chinese and American markets and, as a result

- increase the scale of operations by increasing revenues from the sale of export products.

The project's success will also contribute to the promotion of the Polish Economy Brand in the jewelery industry.

The duration of the project: 01/06/2018 - 31/12/2019

Project value: PLN 335,500.00

Contribution of European Funds: PLN 285 175.00

 

STUDIO DF Dominika Frączkiewicz is implementing a grant project entitled "Expansion of STUDIO DF DOMINIKA FRĄCZKIEWICZ on the US market" as part of the grant project "Pomeranian Export Broker. A comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship. "

The subject of the project is participation in trade fairs of international character in the United States and Poland.

The aim of the project is to continue expansion on international markets and to strengthen the STUDIO DF brand by maintaining cooperation with existing business partners and establishing new business relationships. The project's success will also contribute to the promotion of the region abroad. 

pastedGraphic.png

The duration of the project: 25/05/2019 - 30/09/2019

Project value: PLN 67,003.60

Contribution of European Funds: PLN 31550.50

Firma STUDIO DF Dominika Frączkiewicz realizuje projekt pt.: „Internacjonalizacja marki Studio DF Dominika Frączkiewicz na perspektywicznych rynkach zagranicznych”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział STUDIO DF Dominika Frączkiewicz w międzynarodowych targach na terenie Chin, Stanów Zjednoczonych,  Ukrainy i Polski, a także zakup usługi doradczej w zakresie prowadzenia działalności na rynku ukraińskim.

Celem realizacji projektu jest promocja firmy i jej wyrobów – autorskiej biżuterii – na kluczowych dla niej imprezach targowych o charakterze międzynarodowym. Równolegle za cel obrano zdobycie wiedzy na temat specyfiki rynku ukraińskiego

As a result of the co-financed project, the company plans:

– wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy w branży jubilersko-bursztynniczej na arenie międzynarodowej,

– rozwinąć działalność eksportową na rynkach chińskim, amerykańskim  i ukraińskim oraz w efekcie

– zwiększyć skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

The project's success will also contribute to the promotion of the Polish Economy Brand in the jewelery industry.

The duration of the project: 01.10.2019 – 31.12.2020

Project value: 325 200, 00 zł

Contribution of European Funds: 276 420 ,00 zł

 

Studio DF Dominika Frączkiewicz realizuje projekt pt.:  „Internacjonalizacja marki Studio DF Dominika Frączkiewicz na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział Studio DF Dominika Frączkiewicz w międzynarodowych wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy oraz udział w wyjazdowej misji gospodarczej. Działania w ramach projektu koncentrować się będą na rynkach perspektywicznych Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Studio DF Dominika Frączkiewicz poprzez rozwój działalności eksportowej w ramach branżowego programu promocji Moda Polska. Uczestnictwo w programie przyczynić ma się do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz do promowania marki  produktowej Studio DF.

Oczekiwane efekty projektu to m.in:

– wzrost przychodów z eksportu, 

– umiędzynarodowienie i wzrost rozpoznawalności marki firmy na rynkach zagranicznych,

– wzrost konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej,

– rozszerzenie działalności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

The duration of the project: 01.01.2021 – 31.12.2021

Project value: 272 200,00 PLN

Contribution of European Funds: 231 370,00 PLN